Privacy- en cookieverklaring NW-Aalst

In deze Privacy- en cookieverklaring leggen we uit hoe wij gebruik maken van de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen als je onze Website gebruikt.

Wie zijn wij?

NW-Aalst, officieel Netwerk Aalst VZW, Houtkaai 15, 9300 Aalst (België). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het plaatsen van cookies, zoals uitgelegd in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens:
Tel: +32 53 70 97 73
Website: https://nw-aalst.be
E-mail: sofie@netwerkaalst.be

We verwijzen hieronder vaak naar de ‘Website’. Dat is https://nw-aalst.be, https://netwerkaalst.be/ en alle afgeleide websites die door/voor NW-Aalstzijn ontworpen en worden beheerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NW-Aalst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat onze IT- en fysieke infrastructuur voldoen aan de normen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nw-aalst.be.

Welke persoonsgegevens wij (mogelijk) verwerken

 • Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens, waaronder: naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, rijksregisternummer, professionele gegevens en vergelijkbare contactgegevens. Bijvoorbeeld wanneer je via onze website contact opneemt met iemand in ons team;
 • Financiële identificatiegegevens, waaronder krediet- of debitkaartgegevens en bankrekeninggegevens, wanneer er een online banktransactie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij het plaatsten van een bestelling via het online ticketing platform;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
 • Locatiegegevens (op basis van IP-adres);
 • Statistische informatie zoals internetbrowser, apparaattype, geschatte locatie en duur van je websitebezoek bij gebruik van de Website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

NW-Aalst verwerkt soms, maar niet op grote schaal, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Het bezit van een kansenpas;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

NW-Aalst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening of een andere overeenkomst tussen ons uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld als je wil aansluiten als vrijwilliger, of als je met ons wil samenwerken aan een project);
 • Om je te informeren over wijzigingen aan ons aanbod;
 • Om jou nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen te kunnen toezenden om je zo te informeren over onze werking;
 • Het afhandelen van jouw (eventuele) betalingen en bestelling via de Website;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op NW-Aalst rust;
 • Om de Website te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten en producten te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren.

We verzamelen je gegevens via volgende kanalen:

 • Wanneer je onze Website gebruikt of bekijkt, via de cookies van je browser;
 • Wanneer je jouw gegevens vrijwillig met ons deelt;
 • Via de tool Google Analytics.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geen nood, NW-Aalst neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NW-Aalst bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Leveranciers en hun werknemers

Duurtijd overeenkomst + 10 jaar

Sollicitanten of vrijwilligers die zich aanbieden

Maximaal 10 jaar na sollicitatie

Overige

Maximaal 2 jaar na laatste contact

De bewaartermijn van gegevens die via cookies bewaard en verwerkt worden bespreken we verder in deze verklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

NW-Aalst verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met jou. Met name kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan:

 • Werknemers van of verbonden met NW-Aalst, voor zover zij je persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • Onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers);
 • Collectieven, theaters, producties,… die hun diensten aanbieden via de Website en tickets verkopen via het online ticketing platform.

Jouw gegevens worden enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Er wordt op de Website geen gebruik gemaakt van first party cookies, die rechtstreeks worden ingesteld op de Website.

Er wordt wel beperkt gebruik gemaakt van third party cookies, met name Google Analytics cookies, waarmee er informatie verzameld wordt over de gebruikersactiviteit en cookies die worden gebruikt door YouTube en worden ingesteld wanneer een gebruiker een ingesloten video op de Website bekijkt.

Met name maken wij gebruik van volgende cookies:

Naam cookie Doel Bewaartermijn
_ga Verzamelen van informatie over de activiteit van iedere unieke bezoeker (Google Analytics) 1 jaar
AEC Vermijden van fraude, spam en misbruik op de diensten van Youtube. 4 maanden
APSIDIS De authenticatie van gebruikers beheren en de beveiliging van de YouTube-services verbeteren. Het wordt daarnaast gebruikt voor het volgen van gebruikersgedrag en verzamelen van gegevens voor gerichte advertenties. 1 jaar
CONSENT Toestemming van de gebruikers vastleggen voor het verwerken van hun gegevens door Google en YouTube. 1 jaar
HSID Authenticatie en beveiliging. Helpt bij het identificeren van geautoriseerde gebruikers en het beschermen van accounts tegen ongeautoriseerde toegang. 1 jaar
LOGIN_INFO De aanmeldingsstatus van de gebruiker op YouTube behouden. Sessie
NID Slaat een uniek identificatienummer op om de gebruikersvoorkeuren en andere informatie te onthouden (Youtube). 2 jaar
PREF Opslaan van de gebruikersvoorkeuren (Youtube). 1 jaar
SAPISID Authenticatie van de gebruikers beheren, beveiliging verbeteren en gebruikersvoorkeuren opslaan. 1 jaar
SEARCH_SAMESITE De attribuutwaarde van cookies instellen voor browsercompatibiliteit en veiligheidsdoeleinden. 5 maanden
SID De authenticatie van de gebruikers beheren en de beveiliging verbeteren. 1 jaar
SIDCC Controleren of de website die de cookie instelt, wordt beheerd door hetzelfde bedrijf als het Google-account waarmee de gebruiker is ingelogd. 1 jaar
SOCS Authenticatie van de gebruikers beheren en beveiliging verbeteren (Youtube). 10 maanden
SSID Gebruikersinformatie verzamelen en onthouden, zoals de voorkeuren van de gebruiker en informatie over hoe de gebruiker interactie heeft met websites die Google-services integreren. 1 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE De bandbreedte van de gebruiker schatten en eventueel video-afspeelinstellingen aanpassen om de gebruikerservaring te verbeteren. 5 maanden
VISITOR_PRIVACY_METADATA Deze cookie bevat metadata die informatie verschaft over de privacy-instellingen van de gebruiker met betrekking tot ingesloten YouTube-video’s op websites van derden 1 jaar
YSC De unieke ID van de video onthouden die de gebruiker bekijkt, zodat YouTube de statistieken van video’s kan bijhouden en rapporteren, zoals het aantal views. Sessie
__Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PSIDCC, __Secure-1PSIDTS, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC en __Secure-3PSIDTS De authenticatie van de gebruikers beheren en de beveiliging verbeteren. 1 jaar
ar_debug Het verbeteren van de Augmented Reality (AR) functionaliteit zoals het volgen van fouten, het controleren van prestaties of het testen van nieuwe functies in een AR-omgeving. 1 maand
Id Het identificeren van gebruikerssessies, de authenticatie van de gebruikers te beheren en de beveiliging te verbeteren. Sessie

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten inzake gegevensbescherming:

NW-Aalst wil er voor zorgen dat je op de hoogte bent van al je rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende (onder de wettelijk bepaalde voorwaarden):

 • Recht op toegang – Het recht om NW-Aalst te verzoeken jou kopieën van jouw persoonlijke gegevens toe te sturen.
 • Recht op rectificatie – Het recht om NW-Aalst te verzoeken onjuiste informatie te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing – Het recht om NW-Aalst te verzoeken je persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Recht om de verwerking te beperken – Het recht om NW-Aalst te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door NW-Aalst.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens – Het recht om NW-Aalst te verzoeken de door ons verzamelde gegevens aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan jou, over te dragen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@nw-aalst.be. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, minstens binnen 30 dagen.

Let wel: In sommige gevallen zal NW-Aalst niet verplicht zijn om gevolg te geven aan je verzoek. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Door de Website te bezoeken en dus uitdrukkelijk deze Privacy- en cookieverklaring en de voorwaarden ervan te aanvaarden, ga je ermee akkoord dat elk geschil of elke vordering met betrekking tot deze Privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens wordt beheerst door het Belgische recht en dat dit de exclusieve bevoegdheid is van de rechtbanken van de zetel van NW-Aalst.

NW-Aalst wil je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Versie 4 maart 2024.