Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen voor niet-beroepsmatige doeleinden van Tickets via de Website. Het plaatsen van een bestelling via het online ticketing platform van Netwerk vzw houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1. Tickets

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op aankopen van filmtickets via het online ticketing platform van Netwerk vzw (hierna “Tickets”).

2. Website

“Website” slaat op de website www.netwerkaalst.be en de websites die deel uitmaken van deze website, waaronder ook de website van het online ticketing platform van Netwerk vzw (Jewellabs).

3. Netwerk vzw

Netwerk vzw is een vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Houtkaai 15, 9300 Aalst ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer BTW BE 0421.393.536
Bij klachten, vragen of problemen betreffende de aankoop van Tickets, kan u Netwerk vzw als volgt bereiken:
E-mail: info@netwerkaalst.be
Telefoon: 32 (0) 53 70 97 73

4. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden Tickets aankoopt via de Website.
Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de Klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd of vertegenwoordiger.

5. Productinformatie

Netwerk vzw stelt op haar website alle nodige informatie ter beschikking betreffende de Tickets, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen, programmatie informatie bij de aankoop van de Tickets, en de geldigheidsduur en andere gerelateerde gebruiksvoorwaarden. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de Tickets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website. Informatie betreffende het gebruik van Tickets kan ook worden meegedeeld in het aankoop- en toegangsbewijs dat de Klant ontvangt.
Elk gebruik van de Tickets is bovendien onderworpen aan het huishoudelijk reglement van Netwerk vzw.

6. Verkoopproces

De Klant kan de Tickets aankopen op de Website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Tickets en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoop- en toegangsbewijs en de elektronische aflevering van de Tickets. Elke stap in het verkoopproces wordt op de Website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De Klant zal tijdens de aankoop kennis nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van Tickets is onmogelijk zonder aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.[*]

7. Betaling

De Tickets kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website ter beschikking worden gesteld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan Netwerk vzw.

Indien de Klant in aanmerking komt voor een verminderd tarief, zoals gecommuniceerd op de Website, is Netwerk vzw gerechtigd bewijsstukken op te vragen om het recht van de Klant op verminderd tarief te verifiëren.

Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Netwerk vzw behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude. Netwerk vzw is bovendien gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

8. Levering

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de Website, gebeurt de levering van de Tickets steeds op elektronische wijze, bijvoorbeeld door het toezenden van een aankoop- en toegangsbewijs naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven. De Klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt voor de ontvangst van de Tickets. Het risico op verlies van Tickets die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de Klant op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de Klant.

De Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij Netwerk vzw contacteren op het e-mailadres vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden.

Elke aankoopbevestiging van Tickets bevat een toegangsbewijs met de toegangscode die de Klant recht geeft op ontvangst in Netwerk Aalst. De Klant is verplicht om dit toegangsbewijs af te drukken vooraleer hij zich naar Netwerk Aalst begeeft. Enkel het bezit van een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot de filmzaal.

Elk toegangsbewijs is uniek, mag noch gewijzigd of gekopieerd worden en is, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld, slechts eenmaal bruikbaar.

9. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van Tickets en dus de reservatie van plaatsen voor een specifieke filmvoorstelling of voor een speciaal evenement beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht. Tickets zijn evenmin omruilbaar.

10. Aansprakelijkheid

Netwerk vzw garandeert dat de Tickets de eigenschappen hebben die werden vermeld op de Website. Bij de aankoop van Tickets wordt de beschikbaarheid van plaatsen voor de door de Klant gekozen filmvoorstelling in real time weergegeven op de Website. Netwerk vzw garandeert niet dat de filmprogrammatie gedurende een bepaalde termijn ongewijzigd blijft.

Slechts in geval van technische storingen op de Website die ertoe leiden dat de Klant de aangekochte Tickets niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres of een onverwachte annulering van de voorstelling waarvoor Tickets werden besteld, zal Netwerk vzw overgaan tot terugbetaling van de aangekochte Tickets binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.

De aansprakelijkheid van Netwerk vzw is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte Tickets.

De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Tickets of eigenschappen van de Tickets (zoals soort Ticket, filmkeuze, plaats van voorstelling, uur voorstelling of gereserveerde zetels). De Klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Tickets, zoals verlies, diefstal, het niet tijdig gebruiken van Tickets, het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de Klant gebruik maken van de Tickets, of voor elk onwettig gebruik van de Tickets.

11. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft Netwerk vzw een aantal persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van Netwerk vzw.

U kan uw recht op weigering van gebruik voor direct marketing, alsook uw recht op toegang, controle, verbetering en schrapping uitoefenen door het verzenden van een e-mail naar Netwerk vzw op info@netwerkaalst.be of per brief aan Netwerk vzw, Houtkaai 15, 9300 Aalst, telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

U kan ons privacybeleid nalezen in onze privacy policy.

12. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door […] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. Wijziging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Netwerk vzw behoudt het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De Klant kan de van toepassing zijnde Algemene Verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden op de Website.

14. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

15. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

[*]Vanaf 1/1/2020 is het nieuwe bewijsrecht van toepassing en kunnen kennisnameclausules niet meer in deze vorm => expliciete instemming zal nodig zijn