tekst

Mira Sanders

Along the Sides Along

Mira Sanders onderzoekt het potentieel van het onderweg zijn om culturele, historische en sensorische limieten aan te raken en in beeld te brengen. Voor Along the Sides Along bewandelt en hertekent Mira Sanders de grenzen van haar eigen oeuvre. Ze zet daarbij het inventariseren, het catalogeren en het verkennen in als instrumentarium. Doorheen een veelheid aan schetsen (video’s, tekeningen, teksten, maquettes) ontplooit zich een verhaal van personages en plaatsen dat vaagweg refereert aan tochten die de kunstenaar al dan niet zelf ondernam.

Tekst, film, tekening en object bewegen zich in aftastende verhoudingen tot elkaar en zijn steeds elkaars evenknie. Ze zijn voor de kunstenaar evenwaardige onderzoeksvocabularia. Ze vormen samen een potentieel narratief; een subjectieve cartografie van een reis die zich stapsgewijs toont in samenspel met het referentiekader van de kijker.

In Along the Sides Along herbekijkt Mira Sanders haar oeuvre vanuit de grote hoeveelheid materiaal dat ze genereerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek (2012-2017). Door te schuiven met het perspectief tussen tekening en architecturale setting, tussen toeschouwer en kunstenaar, herdefinieert Sanders zowel het beeld van haar oeuvre als het statuut van haar onderzoek. Op die manier sluit ze haar doctoraat af door de betekenis ervan in zekere zin opnieuw open te zetten.

De publieke presentatie van het doctoraat in de kunsten Fragment van le journal d’un usager de l’espace: over de (on)mogelijkheid om een beeld te vormen van een limieten van Mira Sanders vindt plaats in Netwerk, op 10 maart 2017 om 14:30. Inschrijven kan via research@luca-arts.be.

Deze tentoonstelling en het praktijkgericht doctoraatsonderzoek kwamen tot stand in samenwerking met de onderzoeksgroep Photography Expanded LUCA | School of Arts, Bijzondere Faculteit Kunsten en de Faculteit Architectuur KU Leuven.

16.02.2017

kunstenaar

Mira Sanders